Örnek Şartname


LÜTFEN YARIŞMA ŞARTNAMENİZİ OLUŞTURMADAN ÖNCE TFSF "ULUSAL YARIŞMA DÜZENLEME STANDARTLARI YÖNERGESİ"Nİ İNCELEYİNİZ


TFSF YARIŞMA ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

 

1. Yarışmanın adı ......................................'dır.

 

2. Yarışmanın amacı ..............................................'dır ve konusu ............................................................'dır.

(Belirlenen konu ve yarışmanın amacı, yanlış anlaşılmalara yol açmayacak şekilde açıkça tanımlanmış olmalıdır. Yarışma, bir sınırlama konmadan serbest konulu da düzenlenebilir. Yarışma konusu doğrudan bir firma ve/veya marka adına olamaz. Çok bölümlü yarışmalarda her bölümün ayrı konusu da olabilir ve Yarışma Düzenleyicisi bu bölümlere ilişkin konuları ve amaçları da, yine yanlış anlaşılmalara yol açmayacak şekilde açıkça tanımlamalıdır.)

 

3. Yarışma Sekretaryası:

Ad – Soyad : .............. ...............

Telefon No : 0-...-.......

Faks No : 0-...-.......

E-Posta Adresi : ............@...........

Adres : ..................................................

Fotoğraflar elden ya da posta ile yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir.


4. Yarışma aşağıda belirtilen bölümlerde düzenlenmiştir:

· ....................

· ....................

(Yarışma bölümleri hem konuları, hem de fotografik özellikleri açısından ayrıştırılabilir ve yarışma, bu bölümlerin biri ya da birkaçı ile birlikte düzenlenebilir. Fotografik özellikler açısından bölümler Siyah-Beyaz Baskı, Renkli Baskı, Saydam (Dia/Slide), Sanal Ortam şeklinde olabilir. Siyah-Beyaz ve Renki ayırımı yapmadan sadece ‘’Baskı’’ istendiği belirtilerek katılımcı bu konuda özgür de bırakılabilir. Konuları açısından bölümler Doğa, Portre, Gezi Fotoğrafçılığı, Basın Fotoğrafı, Kuramsal veya Belgesel Çalışmalar... ve bunlar gibi olabilir. Her türlü kuramsal çalışmada eserlerin orijininin fotoğraf kökenli olması gerekmektedir. Fotoğraflar ya emülsiyon ya da dijital teknikle üretilmiş olabilirler. Slayt, Baskılar ve/veya elektronik olarak gönderilmiş eserler için aşağıdaki gibi bir ibarenin kullanılması gerekmektedir: “Fotoğraflarlar değiştirilmiş olabilir. Bu değiştirme, eğer fotografik çerçeveler içinde ise, elektronik veya diğer yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir.” Eğer belli bir dalla ilgili kısıtlama getirilecek ise bunun hangi dalla ilgili olduğu açıklanmalıdır (örneğin: Portre, Gezi Fotoğrafı, vs.) Saydam/Sayısal Gösterileri içinde ayrıca yarışma düzenlenebilir.)


5. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla .... fotoğrafla katılabilir.

(Yollanacak fotoğraf sayısının sınırlandırılmasında yarar vardır. Alışılmış olan her katılımcıdan bölüm başına 3 ya da 4 fotoğraf istenmesidir. Tek fotoğraflık ya da 4’den daha fazla fotoğraftan oluşan dizilerden oluşan çalışmaların istenmesi de olabilir. Özel durumlar Başvuru Formunda belirtilmelidir)


6. Yarışmaya katılacak fotoğrafların boyutları belirtilecektir.

(Boyut kısıtlaması olmayabileceği gibi, katılımda eşitlik ve sergilemede kolaylık sağlamak için alt ve üst boyut sınırlamalarının belirlenmesinde yarar vardır. "Baskılarda kısa kenar 18 cm. den küçük ve uzun kenar 40 cm. den büyük olmayacaktır” veya “saydamlar 35 mm. ve 5x5 cm. çerçeveli olacaktır” gibi Baskıların herhangi bir malzemeye yapıştırılmasına izin verilecekse bitmiş boyut (paspartu) belirtilmelidir. Sergide çerçeveleme sorunu düzenleyicinin çözeceği şekilde boyut serbest bırakılabilir)


7. Yarışmaya katılım ücreti ...... TL’dir.

(varsa belirtilecektir ki TFSF tarafından Yarışma Düzenleyicisi Kuruma, çok özel durumlar dışında tavsiye edilmemektedir. Çok özel durumlar, Yarışma Düzenleyicisi Kurumun yarışmanın kaliteli bir katalogunu hazırlayıp tüm katılımcılar dağıtması ya da yarışma sergisinin uluslar arası platformlara taşınması olabilir.

Masrafların karşılanmasının, bütçe açısından karşılanamadığı durumlarda düzenleyici kurum geri gönderimi karşılayacak bir bedeli, katılım ücreti olarak talep edebilir. Tavsiye edilen; katalog/albüm bedelinin geri gönderim ücreti ile birleştirilerek bir rakam oluşturulmasıdır.)


8. Yarışma ..............., ............... ve .............. dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

(Yarışmaya katılım konusunda bir sınırlama getirilebilir. Ancak bunun duyuruda açık olarak belirtilmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse ‘’Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör / profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır’’ ya da ‘’Daha önce ödül almış / sergilenmiş / yayınlanmış fotoğraflar katılabilir / katılamaz’’ ya da “Yarışma herkese açıktır, ancak eğer düzenleyici bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir’’ gibi ibareler Başvuru Formunda yer almalıdır.)


9. Fotoğrafların işaretlenmesi :

(Baskılarda arka yüzün sağ alt köşesine 5 ya da 6 rakamdan oluşan bir rumuz, yapıt adı ve sıra numarası, saydamlarda ise doğru bakış yönünde sol alt köşenin işaretlenmesi ve arka yüzünde yine 5 ya da 6 rakamdan oluşan bir rumuz, yapıt adı ve sıra numarası yazılmalıdır. Katılım Formu da doldurulduktan sonra bir zarfa konularak üzerine sadece rumuz yazılarak fotoğraflar ile birlikte gönderilmelidir.)


10. Seçici Kurul (Jüri) :

................ ............... (Soyadı sırasına göre alfabetik)

................ ...............

................ ...............

(Bir fotoğraf yarışmasında değerlendirmeyi en iyi yapacaklar deneyimli fotoğrafçılardır. Seçici kurulda üye sayısı bir (tek seçicili) üç ,beş veya yedi olabilir. Üç ise en az ikisinin, beş ise en az üçünün fotoğraf ortamında bilgi ve deneyimi ile tanınan fotoğrafçılar olması gerekir. Beş seçici kurul üyesinin dördünün fotoğraf dünyasından ve birinin düzenleyen kuruluştan olması en uygun olanıdır. Yarışmanın düzenleneceği bölgedeki Fotoğraf Derneği bu konuda gereken katkıları yapmak zorundadır. Değerlendirme yöntemini seçici kurul kendisi belirler. Yarışmanın düzenlendiği yere dışarıdan davet edilen seçici kurul üyelerinin yol masraflarının karşılanması ve gerçekleştirdikleri çalışma sebebiyle düzenleyici kurum tarafından uygun bir ödemede bulunulması gereklidir.

Ayrıca birinciye verilmesi planlanan ödül miktarı kadar bir meblağın Seçici Kurul üyeleri arasında paylaştırılarak, katılan Seçici Kurul üyelerine emekleri karşılığında bir ücret ödenmesinin sağlanması tavsiye edilir. Ayni ödüllerin verildiği yarışmalarda Seçici Kurul’a ödenecek ücretin kişi başına en az 500 TL olacak şekilde ayarlanması önerilir.)


11. Yarışma Takvimi :

Son Katılım Tarihi..................................................
(Duyurudan en az üç ay sonra)

Seçici kurul değerlendirmesi..................................
(Son katılım tarihinden en çok on beş gün sonra)

Sonuç Bildirim Tarihi.............................................
(Değerlendirmeden en geç yedi gün sonra)

Sergi ve/veya gösteri ve ödül töreni......................

(Sonuç Bildirim Tarihinden en geç altmış gün sonra)

Dereceye girememiş eserlerin geri gönderim tarihi..

(Sonuç Bildirim Tarihinden en geç otuz gün sonra)

Bütün eserlerin geri gönderim tarihi........................

(Sonuç Bildirim Tarihinden en geç doksan gün sonra)

Katalog ya da Albüm Gönderme Tarihi.....................

(Sonuç Bildirim Tarihinden en geç doksan gün sonra)


12. Ödüller :

Birinciye ...............

İkinciye ...............

Üçüncüye ...............

(Genellikle uygulanan, yarışmalarda “birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon” şeklinde ödüller verilmesidir. Her yarışma kendi içinde sınırlı bir olaydır. Değerlendirme sonunda ilan edilen ödüllerin düzenleyici tarafından verilmesi gerekir. Ödül verilmeyen ve sergiye kabul ile yetinilen yarışmalar da vardır. Ancak katılımın ve kalitenin yüksek olması amacıyla katılımcıların herhangi bir şekilde özendirilmeleri gereklidir. Duyuruda belirtilmek kaydıyla belirli bir ödeme ile “satın alma” da yapılabilir. O takdirde katılım formunda mutlaka satın alınmanın kabul edilip edilmediğinin sorulması gereklidir.Ödüllerin dışında sergilemeye giren her katılımcıya bir “Katılım Belgesi” verilmelidir. Ödül ve/veya sergilemede yer almayan yarışmacılara da teşvik amacıyla teşekkür yazısı gönderilebilir.)


13. Eserlerin Geri Gönderimi :

(Sonuç bildiriminden sonra, ödül alan ya da sergilenecek olan fotoğraflar dışında kalan eserler geldiği paket içinde aynen geri yollanmalıdır. Posta ile gelenler posta, elden verilenler elden iade edileceklerdir. Geri gönderim masraflarının yarışmayı düzenleyen kurum tarafından karşılanması tavsiye edilir. Baskılar posta düzenlemeleri başka şekilleri gerektirmediği sürece kargo veya dengi posta kullanılarak gönderilebilir. Çok özel durumlarda düzenleyici kurum, geri gönderimleri karşılayamayacak ise, geri gönderimlerin bedeli karşılığı da bir katılım ücreti alabilir ya da önceden ödenmiş posta belgesi talep edebilir.)

Geri gönderimlerin adreste bulunamama veya başka sebeplerle düzenleyiciye dönmesi ve/veya elden teslim alınmaların gerçekleşmediği durumlarda düzenleyici elindeki fotoğrafların tamamını bir tutanak ve liste düzenleyerek TFSF’ye göndermelidir.


14. Fotoğrafların Alıkonulması, Kullanımı ve Telif Ücreti :

(Yeterli maddi ödül verildiği {en az telif ücreti karşılığı bir bedel} takdirde düzenleyiciler “ödül almış fotoğrafların arşivlerinde kalmasını “ öngörebilirler. Düzenleyicinin ödül alan, sergilenen, yarışmaya katılan fotoğraflardan; sergileme, yarışmaya ilişkin duyurular ve katalog dışında yararlanmak istemesi halinde fotoğraf sahibinden yazılı izin talep etmesi ve telif ücreti ödemesi esastır. Fotoğraf sahibinin bunu kabul etmeme hakkı saklıdır. Tavsiye edilen en düşük telif (kullanım) ücreti 100 TL'dir.  Fotoğrafın gerek yukarıda belirtilen asıl amaç için kullanımı, gerekse de eser sahibinden onay alınarak başka bir amaç için kullanımı hallerinde, fotoğrafçının ismi mutlaka belirtilmelidir.

Fotoğrafların geçici olarak alıkonulması esnasında (bir yıl boyunca gezici bir sergi oluşturulması gibi...) seçim, sergiye hazırlama, sergileme, sergiden toplanma sebebiyle doğabilecek olası hasarlardan Düzenleyici sorumludur .

Fotoğrafların geçici olarak alıkonulması en fazla bir yıl ile sınırlanır. Bir yıl sonunda yeniden izin alınması gerekir.


15. Yarışmanın TFSF tarafından desktelenmesi ile ilgili bilgilendirme :

TFSF desteği ile ilgili bilgi şartnamede aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca desteklenmektedir

TFSF LOGOSU

20XX / XX

NOT : TFSF,  onay numarası vermekle, yarışmaya katılanların haklarını korumak sorumluluğunu taşıdığı bilinci ile hareket eder. Fotoğraf sanatı derneklerinin üyeleri “TFSF desteği” almamış yarışmalara katılmamakta ve dernekler bu yarışmaları duyurmamaktadırlar. Yukarıda açıklanan konulara uyulması düzenleyicilerin çalışmasını kolaylaştıracak ve yarışmanın başarılı olmasını sağlayacaktır. Ayrıca düzenleyici kurumun; düzenlemede, duyuru hazırlanmasında, seçicilerin belirlenmesinde ve organizasyonun her aşamasında kendisine yardımcı olan fotoğraf derneğine TFSF onay ödemesinin yarısından az olmamak kaydıyla bağışta bulunması uygun bir yaklaşımdır.

Yarışmaların uzun sürede TFSF ve ülkemiz fotoğraf tarihi açısından belge ve arşiv oluşturması amacıyla, Düzenleyiciden ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserlerden oluşan, uygun çözünürlükte bir CD oluşturarak TFSF’ ye vermesi de tavsiye olunur.